ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1 – Toepassingsgebied
1. Onderhavige algemene voorwaarden beheersen de huidige en toekomstige contractuele relatie(s) tussen enerzijds BVBA PURE AIR en/of de met BVBA
PURE AIR verbonden vennootschappen in de zin van artikel 11 W.Venn. (hierna: “PURE AIR”) en de Klant anderzijds, met uitdrukkelijke uitsluiting van de
algemene voorwaarden van de Klant, en maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen partijen. De Klant erkent kennis te hebben genomen van
deze Algemene Voorwaarden van bij de aanvang van de relatie(s) tussen PURE AIR en de Klant, ze begrepen te hebben en te aanvaarden. Door het enkele
feit van de bestelling, aanvaardt de Klant uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden.
2. Er kan enkel uitdrukkelijk en schriftelijk de voorkeur worden gegeven aan de algemene voorwaarden van de Klant. Ook in dat geval blijven deze algemene
voorwaarden van PURE AIR op aanvullende wijze gelden.
3. Van zodra enige uitvoering wordt verleend of toegestaan aan de opdracht, verbinden deze voorwaarden exclusief de partijen.

Art. 2 – Technische informatie
Het ter beschikking stellen van prijslijsten of technische gegevens (onder meer documentatie, algemene bedrijfsinformatie, ...) gebeurt enkel ter inlichting en
zonder enige verbintenis in hoofde van PURE AIR.

Art. 3 – Offertes
1. De offertes van PURE AIR zijn geldig gedurende een periode van 30 kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders vermeld. PURE AIR is enkel gehouden door
deze offertes indien de aanvaarding door de Klant binnen voormelde termijn PURE AIR bereikt. Wijzigingen aan de offertes zijn slechts geldig indien zij door
PURE AIR schriftelijk zijn aanvaard. De offertes zijn één en ondeelbaar, uniek en persoonlijk.
2. De offertes gelden slechts voor de diensten/prestaties/goederen die erin zijn vermeld en niet tevens voor om het even welke aanvullende
dienst/prestatie/goed die/dat noodzakelijk zou blijken voor de uitvoering van de overeenkomst. De offertes gelden bovendien enkel voor zover de verstrekte
gegevens volledig en correct zijn en voor uitvoering der werken in normale (werk-)omstandigheden, wat betreft werkterrein, materieel en materialen,
funderingen, weersomstandigheden, werkgelegenheid en dergelijke.
3. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp
uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan om eender welke reden, zal er steeds en onherroepelijk van
worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de Klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van
PURE AIR inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van
de Klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van een
mededeling of bevestiging van PURE AIR. Artikel 1793 BW van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou
zijn met onderhavige clausule. Meerwerken mogen worden bewezen met alle middelen van recht.

Art. 4 – Bestellingen
Bestellingen – al dan niet op basis van een offerte – zijn slechts geldig, weliswaar met uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de Klant, indien
deze schriftelijk en uitdrukkelijk door het daartoe bevoegde orgaan van PURE AIR worden aanvaard.

Art. 5 – Voortijdige beëindiging van de overeenkomst
1. Bij gehele of gedeeltelijke beëindiging door de Klant heeft PURE AIR zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst van rechtswege recht op een
vergoeding gelijk aan 20% van de prijs, te verhogen met de waarde van hetgeen op het ogenblik van de annulatie reeds uitgevoerd is en/of verschuldigd is
aan de toeleveranciers van PURE AIR, zonder dat hij bijkomend bewijs dient te leveren van het bestaan en de omvang van de door hem geleden schade.
PURE AIR heeft tevens de mogelijkheid om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen en/of zijn hogere schade te bewijzen. Vanaf de datum van
beëindiging tot de datum van betaling brengt deze vergoeding van rechtswege een verwijlinterest teweeg aan 10% per jaar.
2. Als PURE AIR het contract niet nakomt, is de Klant gerechtigd op een soortgelijke vergoeding.
3. PURE AIR kan, onverminderd de toepassing van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek en zijn recht om een schadevergoeding te eisen, de beëindiging
van het contract eisen in o.a. de volgende gevallen: bij niet-betaling van de factuur, indien de Klant een geprotesteerd handelspapier aanbiedt als betaling,
in geval van het overlijden van de Klant, in geval van een verklaring van onvermogen betreffende de Klant of in geval van in vereffening stelling, klaarblijkelijke
insolvabiliteit of faillissement van de Klant, alsook opschorting van betaling door de Klant of beslag op de goederen van PURE AIR. Deze beëindiging kan
worden uitgevoerd zonder voorafgaande ingebrekestelling en zal recht geven op, naast de terugname van het materiaal dat PURE AIR zou geleverd hebben,
de betaling van een schadevergoeding gelijk aan zijn gederfde winst en andere gemaakte kosten, in voorkomend geval te verminderen met de reeds betaalde
bedragen door de Klant.
4. De voortijdige beëindiging van het contract door en/of lastens de Klant brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling mee:
a. de onmiddellijke teruggave, op kosten van de Klant, van de geleverde en nog niet verbruikte goederen, waarbij de Klant PURE AIR hierbij definitief en
onherroepelijk machtigt deze goederen onmiddellijk te laten afhalen en hiervoor toelating verleent elke plaats waar de goederen zich bevinden, binnen te
gaan;
b. de verplichting van de Klant om PURE AIR te vergoeden voor elke voorzienbare en onvoorzienbare schade door PURE AIR geleden om reden van of ten
gevolge van de voortijdige beëindiging.

Art. 6 – Overeengekomen prijs
1. De prijs is deze welke voorkomt in de offerte en/of de door PURE AIR bevestigde bestelling. Prijscalculaties zijn louter indicatief en niet bindend.
2. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
3. Alle prijzen zijn onderhevig aan prijsherziening te wijten aan externe factoren, onder meer ten gevolge van wijziging in prijs van grondstoffen, in buitenlandse
valuta, wettelijke heffingen, in- of uitvoerrechten en taksen, rechten of belastingen, wijziging van arbeidskosten ten gevolge van wetswijzigingen.

Art. 7 – Uitvoering
1. De uitvoeringstermijnen zijn aangegeven bij wijze van inlichting en zijn niet bindend voor PURE AIR. PURE AIR mag aannemen aan dat de werf beschikbaar
is op aanvangsdatum. Bij gebreke aan verwittiging van onbeschikbaarheid van de werf vanwege de Klant ten laatste 24u voor aanvang, is de Klant een
bijkomende administratieve kost verschuldigd van €150,00.
2. Een vertraging in de beoogde uitvoeringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst lastens PURE
AIR of vernietiging.
3. PURE AIR behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te schorsen, de leveringen te schorsen, de aanneming te annuleren en/of een
onherroepelijke en onopzegbare waarborg of enige andere zekerheid te eisen tot beloop van het bedrag van de aannemingssom, wanneer het vertrouwen
van PURE AIR in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant en/of andere aanwijsbare
gebeurtenissen waardoor het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Klant aangegane verbintenissen wordt geschonden.
4. Behoudens uitdrukkelijke geschreven overeenkomst, behoudt PURE AIR het recht voor de werken uit te voeren in één of meerdere keren, naar zijn voorkeur.
5. De werken worden uitgevoerd volgens beschikbaarheid en volgens de mogelijkheden van voorbereiding, lading en vervoer van PURE AIR en deze van zijn
leveranciers.
6. Indien PURE AIR gehouden is zelf over te gaan tot de bijkomende prestaties, is zij gerechtigd deze bijkomend te factureren. Machinestilstand wordt vergoed
aan €75/u; wachturen voor werknemers aan €40/u. De hiervoor vermelde prestaties zijn niet vervat in de offerte.
7. PURE AIR behoudt zich het recht voor opdrachten uit te besteden aan een onderaannemer van haar keuze, zulks zonder dat voorafgaande mededeling of
goedkeuring van de Klant terzake vereist is.

Art. 8 – Uitvoering reiniging
1. De Klant dient ervoor te zorgen dat de diensten uitgevoerd door PURE AIR onverhinderd kunnen plaatsvinden, waaronder maar niet beperkt tot geen storing
door machines in werking. De Klant dient er voor te zorgen dat de lokalen waarin de diensten uitgevoerd door PURE AIR niet bezet zijn door derden en dat
er reeds een dak aanwezig is op deze lokalen.
2. De Klant dient ervoor te zorgen dat de werkoppervlakken waar de diensten door PURE AIR dienen verricht te worden volledig ontruimd zijn voor de aankomst
van PURE AIR op de werf. Onverminderd de vergoedingen in artikel 7.6 van onderhavige algemene voorwaarden, zijn eventuele ontruimingskosten ten laste
van de Klant.
3. De plaats waar PURE AIR prestaties dient te verrichten mogen niet hoger zijn dan 4 meter vanaf de vloer.
4. De Klant moet ervoor zorgen dat PURE AIR alle nodige goederen en werkinstrumenten kan uitladen op een plaats die maximaal 50 meter verwijderd is van
de werf.
5. De Klant dient ervoor te zorgen dat een kraan en een goederenlift of personenlift gratis ter beschikking is van PURE AIR.
6. De Klant dient ervoor te zorgen dat de doorgangopeningen tot de uitvoeringsplaats voldoende groot zijn zodat PURE AIR met alle nodige goederen en
werkinstrumenten de montageplaats kan bereiken.
7. Bij een werkduur van meer dan één dag zorgt de Klant voor een afsluitbaar lokaal waar PURE AIR alle nodige goederen en werkinstrumenten kan opslaan.
In geval van diefstal van de goederen en werkinstrumenten van PURE AIR uit dit lokaal, is de Klant aansprakelijkheid voor de schade die PURE AIR hieruit
lijdt.
8. De door PURE AIR verrichte prestaties worden enkel uitgevoerd op werkdagen tussen 8 uur ‘s morgens en 17 uur ’s avonds.
9. De Klant dient te zorgen voor de nodige en voldoende toevoer van water en elektriciteit op de werf alsook in de nodige sanitaire voorzieningen, de kosten
hieraan verbonden zijn exclusief ten laste van de Klant.
10. Het schoonmaken van de lokalen, het uitladen en stockeren van materiaal dat niet door PURE AIR geleverd is, is niet ten laste van PURE AIR maar wel van de Klant.
11. De Klant bevestigt dat PURE AIR hem/haar erop gewezen heeft dat de door PURE AIR verrichte werken hinder kunnen meebrengen voor de bewoning en de commerciële uitbating van de lokalen en het gebouw waarin de werken plaatsvinden. PURE AIR Is in geen geval aansprakelijk voor de hinder geleden door de Klant en/of derden door de uitvoering van de werken. Geen enkele dergelijke hinder zal aanleiding geven tot enige schadevergoeding aan de Klant van welk aard dan ook lastens PURE AIR en de Klant zal PURE AIR vrijwaren voor enige aanspraak van derden.

Art. 9 – Aansprakelijkheid
1. Klachten betreffende de niet-conformiteit van de uitgevoerde werken dienen uiterlijk binnen de acht dagen na de uitvoering van de werken, in geval van zichtbare gebreken, en binnen de week na de ontdekking ervan, in geval van verborgen gebreken, bij aangetekende brief met gedetailleerde opgave van de gebreken te worden medegedeeld aan PURE AIR, bij gebreke waaraan elke klacht als onontvankelijk wordt beschouwd.
2. Bovendien moet binnen die week ook het nodige worden gedaan teneinde deze tegensprekelijk te laten vaststellen binnen de kortst mogelijke termijnen.
3. Een eventuele rechtsvordering op grond van verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen de twee maanden na de vaststelling van het gebrek en in ieder geval binnen het jaar na de datum van uitvoering van de werken.
4. In geval van gegronde klachten beperkt de aansprakelijkheid van PURE AIR zich tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van PURE AIR is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Eventuele andere schade, hierin begrepen ook indirecte schade, komt niet in aanmerking voor vergoeding door PURE AIR.
5. PURE AIR adviseert naar best vermogen en volgens de kennis van zaken van dit ogenblik, hetgeen tevens betekent dat PURE AIR niet kan instaan voor onbekende schadelijke gevolgen die als gevolg van het geadviseerde gebruik zijn ontstaan ten tijde van de advisering.
6. Alle opdrachten en werkzaamheden uitgevoerd door PURE AIR houden enkel een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis in, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7. Geen enkele klacht, op grond van welke titel ook, verleent de Klant het recht om de betaling van het gehele factuurbedrag, zelfs niet van een gedeelte ervan, te schorsen of uit te stellen.
8. De Klant is verantwoordelijk voor alle schade de welke PURE AIR ondervindt ten gevolge van incorrecte verklaringen, tekortkomingen of gebrekkige voorzieningen zoals aangehaald in artikel 7 en 8.
9. Bij gebreke aan plaatsbeschrijving wordt de infrastructuur, de ruimtes en gebruikte goederen, geacht in eenzelfde staat ter beschikking gesteld te zijn geworden als de staat waarin PURE AIR deze heeft achtergelaten.

Art. 10 – Betalingsvoorwaarden
1. De facturen van PURE AIR zijn contant te betalen binnen 8 dagen na factuurdatum. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van PURE AIR behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.
2. De factuur is betaald indien het volledige bedrag, netto zonder disconto, vermeld op de factuur ontvangen is op de bankrekening van PURE AIR, dan wel contant bij overeenkomst.
3. Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten aan 8,5% per jaar op het openstaande saldo zijn verschuldigd vanaf het ogenblik waarop de niet-vervallen facturen opeisbaar worden en met een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €125,00. Iedere laattijdige betaling wordt tevens verhoogd met een administratieve kost a rato van 25 euro.
4. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur dan wel de niet-nakoming door de Klant van de andere contractueel verplichtingen maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar.
5. Facturen die niet per aangetekende brief binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum worden geprotesteerd, worden als definitief aanvaard beschouwd.
6. De aanvaarding van betalingstermijnen en/of wissels brengt geen schuldvernieuwing met zich mede en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld en de hierna vermelde intresten en vergoedingen.
7. In de mate de Klant enige betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft PURE AIR het recht om zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen in verband met andere lopende contracten tussen partijen.
8. PURE AIR heeft het recht om, hetzij de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, hetzij tot buitengerechtelijke ontbinding over te gaan, hetzij de gedwongen tenuitvoerlegging van de overeenkomst te vragen, dit alles zonder ingebrekestelling en onverminderd het recht op schadevergoeding van PURE AIR bij (vroegtijdige) beëindiging van de overeenkomst. Deze schade wordt forfaitair en onherroepelijk begroot op 20% van het overeengekomen factuurbedrag, onverminderd het recht van PURE AIR om haar eventuele hogere schade te bewijzen.

Art. 11 – Eigendom en overdracht van het risico
1. In afwijking van de artikelen 1138, 1583 en 1788 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de geleverde goederen het exclusieve eigendom van PURE AIR tot de volledige betaling van alle bedragen die de Klant aan hem verschuldigd is. De Klant verzaakt ook aan het recht van natrekking zoals voorzien door het Burgerlijk Wetboek tot de volledige betaling van alle bedragen die hij aan PURE AIR verschuldigd is. De Klant kan de eigendom van de goederen dus niet geldig overdragen, ze in borg geven of ze toewijzen als zekerheidsstelling of voorrecht. Het risico gaat over op de Klant van bij de terbeschikkingstelling/levering van de goederen. De Klant zal alle derden, waaronder alle beslagleggende schuldeisers of zijn verhuurder, die rechten zouden kunnen doen gelden op zijn goederen, meer bepaald vanwege het feit dat de goederen op een plaats zijn opgeslagen of geïnstalleerd die hij huurt of die hij bewoont in een andere hoedanigheid dan deze van eigenaar, in kennis stellen dat de producten de eigendom van PURE AIR zijn en blijven tot bij volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde sommen en in geval van beslag of andere door derden getroffen maatregelen die toepassing zouden vinden op nog niet volledig betaalde goederen PURE AIR daarvan onmiddellijk in kennis stellen om hem toe te laten zijn rechten te doen gelden. Als de Klant deze verplichting niet nakomt, heeft PURE AIR het recht de goederen terug te nemen zonder voorafgaande ingebrekestelling en de kosten die met deze terugname verbonden zijn, aan de Klant aan te rekenen. Voor zover dit nodig is, verleent de Klant PURE AIR onherroepelijk en definitief het recht van toegang tot de plaats waar de goederen zouden zijn opgeslagen of geïnstalleerd.
2. Roerende zaken worden geleverd af die vestigingplaats van PURE AIR waarmee gecontracteerd wordt en vanaf het moment van levering gaat het risico in deze zaken over op de Klant. Het vervoer ervan geschiedt altijd voor risico en op kosten van de Klant.

Art. 12 – Aanvaarding van de werken
1. De ingebruikname van de geleverde diensten/de geleverde goederen/de werken/het bouwwerk geldt als definitieve en onherroepelijke goedkeuring en aanvaarding door de Klant, in zijn totaliteit. PURE AIR is vanaf dan niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken in de uitgevoerde werken.
2. De termijn voor aansprakelijkheidsvorderingen begint te lopen vanaf de aanvaarding van de werken door de Klant (zijnde de voorlopige oplevering).

Art. 13 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank
1. Alle overeenkomsten tussen PURE AIR en haar Klanten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
2. Enkel de rechtbanken van de arrondissementen van Hasselt (België) zullen bevoegd zijn om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen PURE AIR en haar Klanten. PURE AIR behoudt zich wel het recht voor om de zaak in te leiden in het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de contractant.